Wyłączni partnerzy:

Regulamin szkoleń

1.REGULAMIN ZASADY OGÓLNE

1.1.Niniejszy Regulamin Szkoleń ON LINE określa zasady korzystania z usług i zasobów w postaci szkoleń online udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet przezIMDM sp. z o.o.z siedzibąw Krakowie (30 605) ul. Aleksandra Fredry 2/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733916, posiadającą NIP 6793169894, REGON 380372483.

1.2.Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez IMDM sp. z o.o.

2.DEFINICJE

2.1.Użyte w Regulaminie poniżej wskazane definicje oznaczają:

2.1.1.Usługodawca IMDM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30 605), ul. Aleksandra Fredry 2/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733916, posiadającą NIP 6793169894, REGON 380372483;

2.1.2.Usługobiorcapełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną która za pośrednictwem strony internetowej: alfaagentmasterclass.pl wykupiła pojedynczy dostęp lub dostęp dla grup od 5 osób do szkolenia online wskazanego w formularzu zamówienia;

2.1.3.Konsument Usługobiorca będący osobą fizyczną, który korzysta ze szkolenia online w celach niezwiązanychbezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą;

2.1.4.Przedsiębiorca Konsument Usługobiorca będący osobą fizyczną, który korzysta ze szkolenia online w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru jego działalności wynika, iż szkolenie online nie posiada dla niego zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2.1.5.Uczestnik szkolenia Usługobiorca, bądź osoba fizyczna wskazana przez usługobiorcę biorąca udział w szkoleniu online;

2.1.6.Szkolenie onlineszkolenieodpłatne bądź nieodpłatne transmitowane na żywo dostępne dla uczestników szkolenia przez łącze internetowe

2.1.7.Rejestracja zawarcie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, dla której Usługobiorca/Uczestnik szkolenia podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin;

2.1.8.Regulamin niniejszy regulamin w zakresie prowadzenia szkoleń online;

2.1.9.Platforma szkoleniowa platforma internetowa dostępna pod adresem: alfaagentmasterclass.pl, , a także inna zewnętrzna platforma, nie będąca własnością IMDM sp. z o.o., jednakże z której Usługodawca może korzystać,służącaudostępnieniu szkoleń online zainteresowanym osobom.

2.1.10.Zamówienie czynność podejmowana przez Usługobiorcę, polegająca na wyborze w ramach platformy szkoleniowej określonego szkolenia/pakietu szkoleń online zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

 

2.1.11.Siła Wyższazdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec;

2.2.Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności Platformy szkoleniowej jest dostępna na stronie internetowej: alfaagentmasterclass.pl.

3.ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

3.1.Do uczestnictwa w szkoleniach online niezbędne jest posiadanie przez uczestnika szkolenia dostępu do Internetu wraz z dowolną, aktualną przeglądarką internetową, a także komputera/tabletu/telefonu komórkowego z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia. Ponadto Uczestnik szkolenia powinien posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej email, celem uzyskania dostępu do treści szkoleniowych. W celu skorzystania ze szkoleń prowadzonych przez IMDM może być niezbędne zainstalowanie zewnętrznego oprogramowania w szczególności: Zoom, Click Meetings, MicrosoftTeams

3.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utrudnienia lub uniemożliwienia korzystania z części lub całości zamówionego szkolenia online, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy/Uczestnika szkolenia, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności używanego do szkolenia sprzętu lub połączenia internetowego.

3.3.Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, wynikającej z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.

4.MATERIAŁY SZKOLENIOWE

4.1.Wszelkie materiały, znaki towarowe i zasoby dostępne podczas przeprowadzonego szkolenia online stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.

4.2.Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach online, w tym w szczególności nagrania audio i video, czy też opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika szkolenia na użytek własny związany z przeprowadzonym szkoleniem.

4.3.Uczestnik szkolenia zobowiązuje się: nie rejestrować, nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) online osobom trzecim. Zakazane jest również odsprzedawanie prawa dostępu do szkoleń online/Internetowych.

4.4.Platforma szkoleniowa, jak i jej poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Usługodawcy.

4.5.Użytkownicy platformy szkoleniowej bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie mogą korzystać z materiałów oraz utworów zamieszczonych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy. Udostępnianie szkolenia online uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie ze szkolenia wyłącznie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika korzystającego.

4.6.Wykupienie dostępu do szkolenia online oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy licencji niewyłącznej na wykorzystanie szkolenia. Udzielenie licencji następuje od chwili udostępnienia szkolenia. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawnoautorską przez jednego Uczestnika szkolenia uprawnionego do korzystania z Konta, za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do szkolenia online.

4.7.W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy/Uczestnika szkolenia do zapisów pkt 4.3. Regulaminu Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do szkolenia online bez zwrotu kosztów.

5.WYNAGRODZENIE

5.1.Cena szkolenia online internetowego wyrażona w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych (PLN)

5.2.Ceny szkoleń online udostępnionych przez IMDM są podawane w wartości netto, które należy powiększyć o stawkę obowiązującego w danej chwili podatku VAT.

5.3.Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w polskich złotych (PLN).

5.4.W przypadku, gdy nabycie usługi szkolenia online ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wówczas Usługobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Usługodawcy stosownego oświadczenia o finansowaniu szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych, ponieważ tylko takie szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.

5.5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Usługobiorców, którzy w szczególności będą stałymi klientami Usługodawcy.

5.6.Usługodawca zastrzega sobie do zmiany cen szkoleń online. Zmiana ceny nie może zostać dokonana w stosunku do Usługobiorcy, który złożył już zamówienie na określone szkolenie.

5.7.Zapłata za szkolenie online jest dokonywana na podstawie faktury przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie w zależności od dyspozycji Usługobiorcy z terminem płatności 7 (siedmiu dniu) od daty otrzymania faktury przez Usługobiorcę.Usługodawca wskazuje, iż rozliczenie szkoleń może również nastąpić za pośrednictwem zewnętrznych serwisów.

5.8.Usługobiorca bezpośrednio po zakupie określonego szkolenia online ma możliwość bezpośredniego pobrania faktury VATz poziomu zewnętrznego serwisu na którym dokonywał zakupu a w przypadku zakupu bezpośrednio od IMDM fakturę otrzyma drogą elektroniczną niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty na wskazanym wcześniej rachunku.

5.9.Usługobiorca dokonuje płatności na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych na Platformie szkoleniowej lub opłacając fakturę proforma.

5.10.Usługobiorca może dokonać płatności za szkolenia za pośrednictwem systemu PayU.pl.

6.REJESTRACJA

6.1.Usługobiorca, który chce skorzystać z oferowanych przez IMDM szkoleń online, dokonuje Rejestracji na Platformie szkoleniowej, następnie za pośrednictwem Formularza Zamówień składa zamówienie oraz uiszcza opłatę, przy użyciu dostępnej formy płatności. Składający zamówienie Przedsiębiorca Konsument podczas wypełniania formularza zamówienia na szkolenie online, ponadto oświadcza, iż złożone przez niego zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową

6.2.Złożenie zamówienia na szkolenie online przez Konsumenta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż określone zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową.

6.3.Usługobiorca może składać zamówienia na szkolenia online przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.4.Usługodawca oświadcza, iż usługi szkoleń online świadczone drogą elektroniczną mogą wiązać się z zagrożeniem w postaci pozyskiwania i modyfikowania danych usługobiorców/uczestników szkolenia przez osoby nieuprawnione. Usługobiorcy oraz uczestnicy szkolenia online w tym celu powinni stosować właściwe środki techniczne zabezpieczające przed ewentualnym zagrożeniem tj. programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość Usługobiorców/uczestników szkolenia.

6.5.Usługobiorca/Uczestnik szkolenia mają prawo do złożenia rezygnacji z dalszego korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez żądanie usunięcia swojego Konta wysłane na adres email: kontakt@imdm.pl. W przypadku zgłoszenia ww. żądania uiszczone wcześniej opłaty za udział w szkoleniu nie podlegają zwrotowi.

6.6.Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Usługobiorcy/uczestnika szkolenia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania w tym zakresie.

6.7.Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Usługobiorcy/Uczestnika szkolenia w poniżej wskazanych przypadkach:

6.7.1.nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu;

6.7.2.korzystanie z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące normy prawne, zasady współżycia społecznego, jak i dobre obyczaje;

6.7.3.podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych przez Usługobiorcę/Uczestnika szkolenia.

6.8.Przed usunięciem konta z powodu wskazanych powyżej przyczyn Usługodawca wezwie uprzednio Usługobiorcę bądź też Uczestnika szkolenia do zaprzestania naruszenia, wyznaczając w tym celu 3 dniowy termin.

7.PRZESZKODY W REALIZACJI USŁUGI

7.1.Usługodawca oświadcza, iż dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń online następował bez zakłóceń i niedogodności dla Usługobiorców/Uczestników szkolenia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń online z przyczyn od niego niezależnych np. w przypadku awarii łącz internetowych.

7.2.W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia online nie będzie miał możliwości skorzystania z niego z uwagi usterek, niezwłocznie zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty email: kontakt@imdm.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 888 096 276. Usługodawca w miarę możliwości technicznych niezwłocznie podejmie wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania szkolenia online.

7.3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkoleń online dostępnych na Platformie szkoleniowej z ważnych przyczyn (tj. choroba trenera, awaria sprzętu, brak dostępu do Internetu, siła wyższa). O każdej zmianie terminu szkolenia online po jego wykupieniu przez Usługobiorcę, Uczestnik szkolenia jest informowany indywidualnie. W przypadku, gdyby nowy termin realizacji szkolenia nie może być zaaprobowany przez Usługobiorcę, Usługodawca zobowiąże się do zwrotu kwoty, która została zapłacona przez Usługobiorcę z tytułu uczestnictwa w szkoleniu online które w pierwotnie wskazanym terminie nie mogło się odbyć. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę w terminie 7 dni od rezygnacji przez niego ze szkolenia, które nastąpi w innym wyznaczonym przez Usługodawcę terminie.

8.SPOSÓB KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ

8.1.Uczestnik szkoleń jest zobowiązany do korzystania ze szkoleń online w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

8.2.Uczestnik szkoleń odpowiada za treść, prawdziwość oraz zgodność danych podawanych przy korzystaniu z Platformy szkoleniowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług online.

8.3.Zakazane jest korzystanie z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innychużytkowników Platformy szkoleniowej, jak również rozpowszechniania i zamieszczania za jej pośrednictwem umieszczania treści wulgarnych, nieprawdziwych, mogących godzić w prawa Usługodawcy, jak i osób trzecich, jak również naruszać ich dobra osobiste.

8.4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania wypowiedzi poprzez wyłączenie wizji i fonii, a w skrajnych przypadkach do zawieszenia Konta uczestnika szkolenia oraz cofnięcia przyznanego dostępu do Platformy szkoleniowej w przypadku, gdy Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia podejmie działania umyślne zagrażające funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej (np. poprzez nagminne spamy na czacie w trakcie szkolenia online uniemożliwiające innym uczestnikom szkolenia oraz trenerowi komfortowy odbiór szkolenia, jak i godzące w trenera oraz innych uczestników szkoleń online ; w szczególności poprzez usiłowania przerabiania, blokowania, usuwania zasobów Platformy szkoleniowej, próby podważania kompetencji trenera, jak inne działania sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego (tj. mogące urazić, obrazić uczucia osobiste, religijne, światopoglądowe, wulgarne zachowanie), które stoją w sprzeczności z wytycznymi „kodeksu dobrych praktyk” stosowanego przez IMDM mającego zastosowanie zarówno względemUsługodawcy, jak i Usługobiorcy oraz uczestników szkolenia.

8.5.W przypadku dokonania naruszeń, o jakich mowa w punktach 8.3. oraz 8.4. Regulaminu, których następstwem jest zawieszenie Konta uczestnika szkolenia oraz cofnięcia uprawnień do Platformy szkoleniowej opłata za dostęp do treści szkoleniowych online nie podlega zwrotowi w całości lub w części.

8.6.Uczestnik szkoleń korzystający z Platformy szkoleniowej ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania naruszające powszechnie przyjęte normy prawne, jak też za szkody powstałe w wyniku takiego zachowania zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich.

9.REKLAMACJE

9.1.W przypadku ujawnienia się wady w szkoleniu online udostępnianych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej lub problemów z płatnością za pośrednictwem systemu PayU.pl Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać poczta elektroniczną na adres: kontakt@imdm.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko/nazwę Usługobiorcy, nazwę szkolenia online, opis reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności ją uzasadniających, a także oczekiwania wobec Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić usługobiorcę o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

9.2.W przypadku uwzględnienia reklamacjiw całości,Usługodawca dokona zwrotu całości środków pieniężnych na konto wskazane przez Usługobiorcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia zakupionego przez Usługobiorcę szkolenia online.W przypadku uwzględnienia reklamacji w części, Usługodawca dokona zwrotu części środków pieniężnych.

10.ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1.Usługodawca lub Usługobiorca/Uczestnik szkolenia może dokonać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

10.2.Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę następuje poprzez żądanie usunięcia swego Konta wysłany na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@imdm.pl. Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

10.3.Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę nastąpi po poinformowaniu o tym fakcie Usługobiorcy wysyłając informację w tym zakresie na podany przez niego podczas rejestracji adres email. Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

10.4. Jeżeli rozwiązanie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę mogłoby narazić Usługobiorcę na utratę dostępności do wykupionych przez niego szkoleń online. Usługodawca może zwrócić Usługobiorcy należność za szkolenie online proporcjonalnie do okresu i zakresu jego zastosowania.

11.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1.Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Usługobiorca składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@imdm.pl. Dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dzień jego nadania.

11.2.Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem ma prawo odstąpić od zamówienia szkolenia online w terminie 14 dni od jego zawarcia bez wskazywania przyczyny. Prawo do odstąpienia od zamówienia szkolenia online nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy terminu W takim przypadku Usługobiorca składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@imdm.pl. Dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dzień jego nadania.

11.3.W razie odstąpienia od zamówienia szkolenia online umowę uważa się za nie zawartą.

11.4.W przypadku odstąpienia od zamówienia szkolenia online Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Konsumentowi zwracane są bezzwłocznie wszelkie płatności wraz z wystawieniem fakturykorekty. Zwrot środków pieniężnych następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

11.5.W przypadku gdy Szkolenie online odbyć ma się przed upływem terminu przewidzianego dla odstąpienia od zamówienia szkolenia online Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia o którym mowa w pkt. 11.1. Regulaminu.

12.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

12.1.Szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców oraz Uczestników szkoleń online znajdują się w polityce prywatności.

12.2.Dokonując rejestracji na stronie internetowej: alfaagentmasterclass.pl lub też innej stronie wskazanej przez Usługodawcę, jako strona służąca do rejestracji szkoleń online prowadzonej przez zewnętrznego operatora, Usługobiorca/Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Uczestnika szkolenia uniemożliwi zapisanie się na szkolenie online oraz udział w nim.

12.3.Dane osobowe Usługobiorcy/Uczestnika szkolenia niezbędne do zapisania się na szkolenie online oraz realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, (firma), adres, adres email, numer telefonu.

12.4.Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Usługobiorcy/Uczestnika szkolenia zapisania się na szkolenie online oraz wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Usługodawcę w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.

12.5.Administratorem danych osobowych jest Dawid Marecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: IMDM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30 605), ul. Aleksandra Fredry 2/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733916, posiadającą NIP 6793169894, REGON 380372483.

12.6.Przetwarzanie danych osobowych wskazanych w punkcie 12.3. Regulaminu odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie.

12.7.Dane osobowe Usługobiorcy oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu jako Uczestnika szkolenia są niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia szkolenia online. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia uczestnictwa w szkoleniu online/Internetowym.

12.8.Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi,

12.9.Usługobiorca/Uczestnik szkoleniama prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.

12.10.Dane osobowe Usługobiorcy/Uczestnika szkolenia są przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Usługobiorcy/Uczestnikowi szkolenia dostępu do szkoleń online.

12.11.Dane osobowe Uczestników szkoleń są anonimizowane.

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.Rejestracja na szkolenie online jest jednoznaczna z zaakceptowaniem przez Uczestnika szkolenia niniejszego regulaminu.

13.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Usługobiorcy/Uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni poprzez email, podanypodczas zapisu na szkolenie online.

13.3.Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

13.4.Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą lub uczestnikiem szkolenia online będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13.5.Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

13.6.Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą lub Uczestnikiem szkolenia podlegają prawu polskiemu.

13.7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Patroni medialni:

Organizatorem szkolenia jest IMDM Efektywne Praktyki Szkoleniowe

Copyright © 2021 IMDM – Efektywne Praktyki Szkoleniowe